Badania ultradźwiękowe UT (1+2)

w sektorach: 1, 2 (c, f, w, t, wp) oraz 3 (c, f, wp)

Do kursu mogą przystąpić osoby nie posiadające dotychczas żadnych uprawnień w metodzie UT. Słuchacze po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie otrzymują uprawnienia stopnia 2 do wykonywania badań ultradźwiękowych. Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla pracowników działów kontroli jakości (głównie zakładów związanych z kolejnictwem), firm usługowych NDT czy pełniących funkcje nadzorujące.

Absolwenci kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat uprawniający do wykonywania badań ultradźwiękowych w sektorach przemysłowych: wytwarzanie i przetwórstwo metali (1), badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji (2), utrzymanie ruchu kolei (3), włączając wszystkie dostępne sektory wyrobu.

  Badania ultradźwiękowe UT (1+2)

w sektorze 3 (c, f, wp)

Zakres szkolenia ograniczony jest do sektora utrzymania ruchu kolei (3) i sektorów wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp). Z tego względu w grupie docelowej odbiorców kursu (m.in. pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych NDT, nadzoru) powinny znaleźć się osoby mające styczność z badaniami nieniszczącymi w branży kolejowej, nie posiadające do tych czas żadnych uprawnień do wykonywania badań UT.

Absolwenci szkolenia, zdając egzamin pozytywnie mają możliwość uzyskania certyfikatu 2 stopnia w metodzie ultradźwiękowej. Kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu badań UT prowadzonych w sektorze utrzymania ruchu kolei: odlewy, odkuwki, osie, koła, zestawy biegowe.

 

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .