Badania ultradźwiękowe UT 2

w sektorach: 1, 2 (c, f, w, t, wp) oraz 3 (c, f, wp)

Adresatami szkolenia są osoby posiadające certyfikat stopnia 1 badań ultradźwiękowych w dowolnym sektorze przemysłowym, pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje o 2 stopień w metodzie UT. Kurs dedykowany jest przede wszystkim pracownikom działów kontroli jakości (głównie zakładów związanych z kolejnictwem), firm usługowych NDT czy pełniących funkcje nadzorujące.

Absolwenci kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat uprawniający do wykonywania badań ultradźwiękowych w sektorach przemysłowych: wytwarzanie i przetwórstwo metali (1), badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji (2), utrzymanie ruchu kolei (3), włączając wszystkie dostępne sektory wyrobu.

  Badania ultradźwiękowe UT 2

w sektorze 3 (c, f, wp)

Profil grupy stanowią osoby, które uzyskały już certyfikat stopnia 1 w metodzie UT i chcą poszerzyć swoje kwalifikację o stopień drugi, w sektorze utrzymania ruchu kolei (3), w sektorze wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp). Kurs przeznaczony jest głównie dla pracowników działów kontroli jakości, firm usługowych NDT czy pełniących funkcje nadzorujące związanych z branżą kolejową.

Kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu badań UT prowadzonych w sektorze utrzymania ruchu kolei: odlewy, odkuwki, osie, koła, zestawy biegowe.

 

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .