Badania ultradźwiękowe UT 1

w sektorach: 1, 2 (c, f, w, t, wp) oraz 3 (c, f, wp)

Kurs przeznaczony jest dla osób nie posiadających certyfikatu kompetencji do wykonywania badań metodą ultradźwiękową. Grupą docelową szkolenia są m.in. pracownicy działów kontroli jakości (głównie zakładów związanych z kolejnictwem) oraz firm usługowych NDT.

Absolwenci kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat uprawniający do wykonywania badań ultradźwiękowych w sektorach przemysłowych: wytwarzanie i przetwórstwo metali (1), badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji (2), utrzymanie ruchu kolei (3), włączając wszystkie dostępne sektory wyrobu.

W trakcie szkolenia prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu badań UT odlewów, odkuwek, połączeń spawanych oraz specyficznych wyrobów z zakresu sektora kolejowego: osi, kół, zestawów biegowych

  Badania ultradźwiękowe UT 1

w sektorze 3 (c, f, wp)

Szkolenie jest skierowane do osób, które dotychczas nie posiadają żadnych uprawnień do przeprowadzania badań ultradźwiękowych i chcą je uzyskać po raz pierwszy w sektorze utrzymania ruchu kolei (3), w sektorze wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp). Kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu badań UT prowadzonych w sektorze utrzymania ruchu kolei: odlewy, odkuwki, osie, koła, zestawy biegowe.

Rozszerzenie o sektor kolejowy UT 1/2

w sektorze 3 (c, f, wp)

Szkolenie jest skierowane do osób, które chciałyby poszerzyć swoje kwalifikacje o sektor utrzymania ruchu kolei (3), w sektorze wyrobu: odlewy (c), odkuwki (f), wyroby przerabiane plastycznie (wp) i posiadają już certyfikat stopnia 1 lub 2 w innym, dowolnym sektorze przemysłowym.

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .