Najczęściej zadawane pytania:
1. Czym jest certyfikacja? Certyfikacja jest to potwierdzenie umiejętności i wiedzy przez kompetentną jednostkę certyfikującą w celu zdobycia uprawnień do pracy w sektorze badań nieniszczących.

2. Jakie warunki należy spełnić aby przystąpić do certyfikacji? Warunkiem niezbędnym jest pozytywne przejście szkolenia z danej metody i stopnia. Konieczne jest posiadanie praktyki przemysłowej z udokumentowaniem stażu. ( w sytuacji braku stażu firma LPL umożliwa odbycie takich praktyk, szczegóły na idywidualne zapytanie klienta). Również warunkiem niezbędnym jest posiadanie zaświadczenia o zdolności widzenia i braku przeciwskazań na odpowiednim formularzu.

3. Jak wyglądają szkolenia? Szkolenia składaja się z zajęć teoretycznych na których kursantom przedstawiane są zasady fizyczne danej metody, zasady działania urządzeń badawczych i uwarunkowania normatywne. Podczas zajęć praktycznych kursant zapoznaje się z zasadami skalowania urządzeń badawczych i wypełniania protokołów oraz wykonuje się  badania wzorców i próbek.

 

4. Kto prowadzi szkolenia?Szkolenia prowadzone są przez wykładowców z wyższych uczelni technicznych oraz osoby posiadające certyfikaty stopnia 3 w danej metodzie w sektorze utzrymania ruchu kolei.

5. Czym jest rozszerzenie o sektor utrzymania ruchu kolei? Jest to szkolenie dedykowane dla osób z uprawnieniami w innym sektorze przymysłowym chcących rozszerzyć zakres o utrzymanie ruchu kolei.  Rozszerzenie o sektor kolejowy jest warunkiem koniecznym w celu   prowadzenia badań NDT w kolejnictwie.

6. Jakie należy spełniać wymagania aby przejść szkolenie na rozszerzenie o sektor kolejowy? Należy posiadać uprawnienia w danej metodzie i stopniu w innym sektorze przemysłowym.

 

Designed by Lucchini Poland Sp. z o.o. , 05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 8, tel. +48 25 756 23 30 fax +48 22 212 80 00, NIP:118-16-30-939 REGON 017453783 KRS: 98376 , Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 51 000 000 zł. .